Førerhund ikke velkommen på Maharaja

Jeg ønsket å invitere førerhundinstruktøren og min kjære på en indisk aften for omtrentlig en uke siden. Her er brevet jeg sendte i dag pr. e-post til den restauranten som ikke ville ta imot meg fordi jeg hadde førerhund:

Onsdag 21. mai ringte jeg til Maharaja for å bestille et bord til tre personer. Jeg har god erfaring både med service og mat som serveres på deres restaurant.

Jeg ønsket imidlertid å ha med meg min veloppdragne førerhund, men ble avvist selv om jeg fortalte at førerhunder har jemlet i lov til å være med på restauranter. På tross av denne argumentasjonen ble jeg og mine to venner avvist. Vi kanselerte bordbestillingen. Vi kontaktet den indiske restauranten Arti og ble ønsket velkommen uten noen motforestillinger. Jeg fikk ha med meg min førerhund som lå helt stille i en krok bak meg.

Jeg mener det er svært beklagelig at en erfaren og seriøs restaurant som Maharaja ikke er oppdatert på hvilke lover som gjelder i Forskrift om næringsmiddelhygiene (se nedenfor). En førerhund er å regne som et teknisk hjelpemiddel som kan tas med over alt i samfunnet, som i drosjer, buss/tog/fly, butikker og restauranter.

I Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004, vedlegg II, kapittel IX, nr. 4 står det:
«Egnede metoder skal tas i bruk for å bekjempe skadedyr. Egnede metoder skal også tas i bruk for å hindre at husdyr får adgang til steder der næringsmidler tilberedes, håndteres eller lagres (eller, dersom vedkommende myndighet tillater det i særlige tilfeller, for å hindre at slik adgang fører til forurensning).»

Videre står det følgende i Forskrift om næringsmiddelhygiene:
«§ 14. Virkeområde
I dette kapitlet fastsettes bestemmelser om nyttehunders adgang til næringsmiddelforetak i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning.

Med nyttehund forstås førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

§ 15. Særskilte bestemmelser om nyttehunder
«Forbudet mot husdyr etter § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning, gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.»

Jeg ønsker å få en skriftlig tilbakemelding på denne henvendelsen. Om jeg fortsatt blir nektet adgang til Maharaja sammen med min førerhund, vil jeg melde restauranten inn for Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO). Det at Maharaja ikke tar imot gjester med førerhund er lovstridig og diskriminering av blinde og svaksynte førerhundbrukere.